artists

Some of the finest artists of India have joined ranks for the tiger by contributing sculptures, status and art:

Akshay Rathore • Amitesh Shrivastava • Anandjit Ray • Aneesh Kr • Anjolie Ela Menon - Gift to the city of Delhi • Anjum Singh • Antonio E Costa • Arunashu Chowdhury • Arzan Khambatta • Asim Waqif • B.M. Kamath • Baaraan Ijlal • Binoy Varghese • Bonny Hazuria • Chittrovanu Mazumdar • Debanjan Roy • Devang M. Anglay • Dilip Chabisa • Farhad Husain • G.R Iranna • Jenny Bhatt • Kartik Sood • Kournudi Patil • Kumar Kanti Sen • Kumaresan • Lalit Vikamshi • Madhvi Parekh • Mahesh Baliga • Manu Parekh • Mekhala Bahl • Mike Knowles • Mithu Sen • Nandita Kumar • Paresh Maity • Pooja Iranna • Prathap Modi • Priti Kahar • Priyanka Dasgupta • Pushkar Thakur • Raghava KK • Rajesh Ram • Rambali Chauhan • Ravi Joshi • Rekha Rodwitya • Rohit Chawla • Samar Jodha • Saravanan • Seema Kohli • Sharmi Chowdhury • Shreyas Karle • Siddharta Karwal • Suhasini Kejriwal • Sujata Bajaj • Sunil Padwal • Surajit Sarkar • Tanmoy Samanta • Trishla Jain • Vivek Vilasini